Vedtægter

Fra Wikimedia Danmark
Spring til navigation Spring til søgning
Vedtægter for Wikimedia Danmark

§ 1: Foreningen

Stk. 1 Foreningens navn er Wikimedia Danmark, forkortet WMDK.

Stk. 2 Foreningens formål er at styrke Wikimedia Foundations projekter, specielt på dansk, færøsk & grønlandsk og ved at:

 1. Indsamle økonomiske midler igennem gaver og støtteordninger, samt at fordele disse midler.
 2. Deltage i koordineringen af samarbejdet mellem Wikimedia Foundations projekter, samt at samarbejde med eksterne parter der kan tjene Wikimedia Foundations projekter.
 3. Styrke samarbejdet med Wikimedia Foundations projekter i andre lande.
 4. Markedsføre Wikimedia Foundations projekter.
 5. Være høringspartner overfor myndigheder og organisationer i forhold til ophavsretslige spørgsmål.

Stk. 3 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune.

§ 2: Medlemskab

Stk. 1 Som medlem kan optages enhver person, der sympatiserer med foreningens formål og virke. Bestyrelsen kan afslå en anmodning om optagelse, hvis en person ikke opfylder disse betingelser. Denne beslutning kan indankes for førstkommende generalforsamling.

Stk. 2 Betaler et medlem ikke kontingent i to på hinanden følgende år vil vedkommende betragtes som inaktiv og fjernes fra medlemslisten.

Stk. 3 Bestyrelsen kan efter skriftligt varsel ekskludere et medlem, hvis medlemmet overtræder foreningens vedtægter. Eksklusion i henhold til denne bestemmelse forudsætter en enstemmig bestyrelsesbeslutning, ved eksklusion af et bestyrelsesmedlem dog kun af de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Denne beslutning kan indankes for førstkommende generalforsamling.

§ 3: Generalforsamlingen

Stk. 1 Foreningens øverste og suveræne myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i september eller oktober måned. Generalforsamlingen indkaldes med mindst fire ugers varsel ved email til medlemmerne.

Stk. 2 Stemmeret på generalforsamlingen har de medlemmer, som senest ved generalforsamlingens start har betalt kontingent for indeværende regnskabsår. Afgivelse af stemme kan ikke ske ved fuldmagt

Stk. 3 Alle medlemmer kan fremsætte forslag til behandling på generalforsamlingen. Sådanne forslag skal være formanden i hænde senest otte dage før afholdelsen af generalforsamlingen.

Stk. 4 Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal og ved håndsoprækning. Dog kan ét medlem begære skriftlig hemmelig afstemning.

Stk. 5 Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Formandens beretning
 5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
 6. Indkomne forslag
 7. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det efterfølgende regnskabsår
 8. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 9. Valg af formand
 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 11. Valg af revisorer og revisorsuppleant
 12. Eventuelt

§ 4: Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling kan skriftligt kræves indkaldt af enten bestyrelsen, revisorene eller mindst 50 % af medlemmerne. Afholdelse af generalforsamlingen skal ske senest seks uger fra begæringens fremsættelse.

Stk. 2 Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter reglerne i § 3, dog behøver dagsordenen ikke at indeholde punkterne 4-5 og 7-11 hvis disse ikke er anledningen til den ekstraordinære generalforsamling.

§ 5: Bestyrelsen

Stk. 1 Ledelsen af foreningens daglige drift påhviler bestyrelsen, der foruden formanden består af de på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen vælger selv personer fra sin midte til posterne som kasserer, næstformand og sekretær.

Stk. 2 Stk. 2 Bestyrelsen består af minimum fem og maksimalt af ni personer inklusive formanden. Alle medlemmer er på valg hvert år ved generalforsamlingen.

Stk. 3 Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

§ 6: Kontingent

Kontingent fastsættes af den årlige generalforsamling.

§ 7: Revisorer

Stk. 1 Revisorerne godkender og underskriver regnskabet og afgiver en revisionserklæring.

Stk. 2 Senest fire uger efter regnskabsårets afslutning skal revisorene have adgang til al dokumentation, der danner basis for deres erklæring.

Stk. 3 Revisorerne har ret til at få adgang til alle bestyrelsens og foreningens dokumenter samt til alle bestyrelsens møder og generalforsamlingen.

§ 8: Aktivitets- og regnskabsår

Foreningens aktivitets- og regnskabsår løber fra 1. juli til 30. juni.

§ 9: Økonomi

Stk. 1 Medlemmerne hæfter kun for foreningens forpligtelser med deres indbetalte kontingent. Et medlem har ikke krav på andel i foreningens formue.

Stk. 2 Kasserer eller formand alene eller to bestyrelsesmedlemmer i fællesskab kan disponere over foreningens konti i den daglige drift op til et maksimumsbeløb, som fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 3 Bestyrelsen er forpligtet til at opbevare foreningens formue enten som kontant indestående i et dansk pengeinstitut eller anbragt i danske statsobligationer.

§ 10: Ændringer

Stk. 1 Ændringer af disse vedtægter kan kun foretages af en generalforsamling med mindst 2/3 flertal.

Stk. 2 Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 11: Opløsning

Stk. 1 Beslutning om foreningens opløsning kræver, at mindst 3/4 af medlemmerne er fremmødt på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer. Blanke og ugyldige stemmer betragtes som ikke afgivet og tæller ikke med. Er 3/4 af medlemmerne ikke fremmødt på generalforsamlingen, men forslaget i øvrigt vedtaget med 3/4 af de repræsenterede stemmer, indkalder bestyrelsen en ny ekstraordinær generalforsamlingen, på hvilken forslaget kan vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer uden hensyn til antallet af fremmødte.

Stk. 2 Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 1 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den generalforsamling, der - i overensstemmelse med bestemmelserne i stk. 1 herom - har besluttet foreningens opløsning.


Vedtaget i København den 14. marts 2009

Ændret i København den 20. september 2015 og den 14. september 2019