Generalforsamling 2019

Fra Wikimedia Danmark
Spring til navigation Spring til søgning

Generalforsamling lørdag den 14. september 2019 klokken 15:30 i PROSA's hovedkontor, Vester Farimagsgade 37A, 1606 København V.

Dagsorden[redigér]

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Formandens beretning
 5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
 6. Indkomne forslag
 7. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det efterfølgende regnskabsår
 8. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 9. Valg af formand
 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 11. Valg af revisorer og revisorsuppleant
 12. Eventuelt

Referat[redigér]

 1. Valg af dirigent
  • Thyge Larsen blev valgt som dirigent.
  • Thyge konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.
 2. Valg af referent
  • Matthias Smed Larsen blev valgt som referent.
 3. Valg af stemmetællere
  • Karen Mardahl og Jan Friberg blev valgt som stemmetallere.
 4. Formandens beretning
  • Indhold
  • Som år 2017 og 18 har det være et stille år.
  • WikiWednesday er løbet ud i sandet.
  • Wiki Labs Kultur har fortsat har succes hver måned med Merete Sanderhoff som tovholder. Der er blandt andet blevet diskuteret masseupload af mediefiler til Commons.
  • Wikidag 2018 på Storm20 gik godt, med oplæg fra flere fagfolk der har beskæftiget sig med Wikipedia.
  • Finn fortalte om "Wikidata og crowdsourced data" ved Coop Garage.
  • Eventet "Flere Kvinder på Wiki" blev afholdt sammen med Alt for Damerne (nu alt.dk) nogenlunde sammenfaldende med kvindernes kampdag. Omkring 100 mennesker deltog i arrangementet, og der var en betydelig mediedækning. Vi nåede ikke antallet af nye artikler krævet for at øge antallet af kvinder med 1% (1000)
  • Der blev afholdt Art + Queer edit-a-thon hvor en fra bestyrelsen deltog som vejleder.
  • Finn deltog i Wikimedia Summit i Berlin 2019. I forhold til det foregående summit (dengang Wikimedia Conference), var det et nedroslet møde.
  • Bestyrelsen har bidraget til Wikipediajournalen, men nok ikke i tilstrækkelig grad.
  • Vi deltog i Wiki Loves Monuments i 2018 hvor Karen Mardahl var tovholder og vi havde 2 eksterne fotografer og 1 wikipedianer i juryen. Et af de danske finalister nåede #13-pladsen i den globale WLM-konkurrence.
  • Bestyrelsen engagerede sig i EU's ophavsretsreform. Arbejdet har muligvis haft som konsekvens, at en undtagelse for Wikipedia er blevet skrevet ind i direktivet. Som led i arbejdet var bestyrelsen med til at arrangere at den danske Wikipedia "gik i sort", og i den forbindelse udtalte Matthias Smed Larsen og Finn Årup Nielsen sig i medierne, både radio og TV. Det endelige direktiv vil dog nok medføre nogle indskrænkninger i det sociale web.
  • Wikimania 2019 blev afviklet i Stockholm. Pga. nærheden tog 4 personer fra bestyrelsen afsted til konferencen. En af medlemmerne fik betalt omkostninger af Wikimedia Foundation. WMDK tilbød rejselegater til andre fra Wikimedia-communitiet i Danmark, men ingen tog imod tilbuddet. Finn holdte oplæg om sine Wikidata-relaterede projekter.
  • Der er blevet taget initiativt til et regionalt samarbejde for de nordisk-baltiske lande (Wikimedia Northern Europe). 4 fra bestyrelsen var afsted til mødet i 2018 i Stockholm med finanisering fra WMF, og næste møde ventes afholdt i Estland i Oktober.
  • MobilePay er taget i brug men pga omkostninger på 600 kr om året, skal vi vurdere om vi fortsat skal bruge det efter et år.
  • Generalforsamlingen godkendte formandens beretning.
 5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
  • Forelæggelse
  • Der var en fejl i det oprindelige regnskab, som revisoren har opdaget. Der laves en rettet version som revisoren kan underskrive.
  • Vi har haft indbetaling fra 16 medlemmer det sidste år. De fleste har også givet lidt i forbindelse med deres kontingentbetaling.
  • Kontorudgifterne har primært været til domæne mv.
  • Mødeudgifterne er blevet brugt til Wikidag 2018.
  • Rejseudgifterne har været brugt til lokaltransport i Stockholm ved WikiNEM 2018
  • Renter og gebyrer kommer primært fra bankerne af, herunder gebyr til MobilePay og netbank.
  • Vi har fået et overskud, selv om budgettet var sat til et underskud – vi er ikke så gode til at bruge penge.
  • Kassebeholdningen er blevet reduceret med så meget som muligt ved at overføre det til banken.
  • Udgifter er primært blevet dækket ved at nogen har lagt ud, og derefter har fået pengene refunderet via bankoverførsel.
  • Der var ikke yderligere bemærkninger til kasserens forelæggelse, og regnskabet blev godkendt.
 6. Indkomne forslag
  • Fremsætteren af forslaget forklarede rationalet, der var, at det er hensigtmæssigt at sætte et loft over antallet af bestyrelsesmedlemmer pga. praktiske hensyn, og at dette var normalt i de fleste organisationer.
  • Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
 7. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det efterfølgende regnskabsår
  • Forelæggelse
  • Kontigenter og bidrag er fastsat en smule optimistisk.
  • Det er blevet lettere at få eksisterende medlemmer at betale rettidigt og rekruttere medlemmer pga. MobilePay
  • Der har også været en øget indtægtskilde ved bidrag der ikke er kontingenter. Både medlemsbidrag og eksterne bidrag er muligvis sat lidt optimistisk.
  • De fastsatte gebyrer er det banken opkræver ifm. MobilePay, netbank mv.
  • Kontigentet på 100 kr. fastholdes
  • Budgettet blev godkendt
 8. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  • Antallet af bestyrelsesmedlemmer blev foreslået fastsat til 6 personer inklusive formanden. Dette blev vedtaget.
 9. Valg af formand
  • Finn Årup Nielsen genopstillede som formand. Der var ingen modkandidater, og Finn Årup Nielsen blev valgt som formand.
 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  • Karen Mardahl, Matthias Smed Larsen, Steen Thomassen, og Jan Friberg genopstillede som kandidater til bestyrelsen. Asger Nørgaard stillede op som ny kandidat. Alle blev valgt.
  • Generalforsamlingen bad bestyrelsen om at gå ud og finde op til 2 suppleanter.
 11. Valg af revisorer og revisorsuppleant
  • Thyge Larsen genopstillede som revisor. Der var ingen andre kandidater, og Thyge Larsen blev valgt som revisor.
  • Simon van Studinski blev foreslået som revisorsuppleant. Der var ingen andre kandidater, og Simon van Studinski blev valgt som revisorsuppleant.
 12. Eventuelt
  • Charlotte H. Jensen gik bort i år, hvorved Danmark mistede en stor ildsjæl. Wikimedia Danmark sendte blomster og 3 bestyrelsesmedlemmer, og andre fra foreningen deltog. Hun vil blive savnet.
  • "Hvis man vil have flere medlemmer, skal man huske at sætte folk i sving." En påmindelse fra foreningens revisor.
  • Dirigenten konstaterede, at der ikke var flere punkter på dagsordenen eller til eventuelt, og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.